جدول كد عیوب واگنهای باری

قسمت معیوب کد جدید شرح عیب ایجاد شده
بدنه واگن 5111 استنسیل واگن خرابی
بدنه واگن 5112 استنسیل واگن مفقودی
بدنه واگن 5113 ایوان ترمز یا نرده و حفاظ شکستگی
بدنه واگن 5114 ایوان واگن آسیب دیدگی
بدنه واگن 5115 بدنه (آسیب دیدگی بدنه ) خسارت کلی
بدنه واگن 5116 پایه های علائم خرابی
بدنه واگن 5117 پله تكی خرابی
بدنه واگن 5118 پله جفتی خرابی
بدنه واگن 5119 پوسیدگی خرابی
بدنه واگن 5120 پیچ چفت كننده دریچه خرابی
بدنه واگن 5121 پیچ ومهره بریدگی
بدنه واگن 5122 پیچ ومهره مفقودی
بدنه واگن 5123 پیچ ومهره پابند مفقودی
بدنه واگن 5124 تجهیزات مهاركردن بار خرابی
بدنه واگن 5125 تسمه ها وپیچها بستن
بدنه واگن 5126 تنظیم و محكم نمودن بار خرابی
بدنه واگن 5127 تیغه مخصوص پلمپ دریچه خرابی
بدنه واگن 5128 جایگاه بارنامه و تابلوی مشخصات واگن خرابی
بدنه واگن 5129 چهار چوب درب واگن شکستگی
بدنه واگن 5130 چهار چوب درب واگن پوسیدگی
بدنه واگن 5131 درب اتاقك ترمزبانی مفقودی
بدنه واگن 5132 دریچه بارگیری خرابی
بدنه واگن 5133 دستگیره های بدنه وایوان خرابی
بدنه واگن 5134 دیواره جانبی ( میانی ) شکستگی
بدنه واگن 5135 دیواره جانبی ( میانی ) دفرمگی
بدنه واگن 5136 دیواره جانبی کناری شکستگی
بدنه واگن 5137 دیواره جانبی کناری دفرمگی
بدنه واگن 5138 رنگ آمیزی واگن خرابی
بدنه واگن 5139 ستون دیواره طرفین شکستگی
بدنه واگن 5140 فلنج درب بارگیری خرابی
بدنه واگن 5141 فله بر - درب دریچه تخلیه دفرمگی
بدنه واگن 5142 فله بر - قیف بزرگ دفرمگی
بدنه واگن 5143 فله بر - قیف كوچك دفرمگی
بدنه واگن 5144 فه بر - سیستم تخلیه خرابی
بدنه واگن 5145 قسمتی از دیواره های ثابت جانبی خرابی
بدنه واگن 5146 قسمتی از كف واگن خرابی
بدنه واگن 5147 كف واگن آسیب دیدگی کلی
بدنه واگن 5148 كل بدنه كلگی آسیب دیدگی
بدنه واگن 5149 لبه بلند - بار خرابی
بدنه واگن 5150 لبه بلند - دریچه تخلیه زیرین واگنهای لبه بلند خرابی
بدنه واگن 5151 لبه بلند - دریچه های جانبی خرابی
بدنه واگن 5152 لبه كوتاه - تكیه گاه ستون شکستگی
بدنه واگن 5153 لبه كوتاه - درب جانبی دفرمگی
بدنه واگن 5154 لبه كوتاه - درب كلگی دفرمگی
بدنه واگن 5155 لبه كوتاه - دیواره كلگی شکستگی
بدنه واگن 5156 لبه كوتاه - دیواره كلگی دفرمگی
بدنه واگن 5157 لبه كوتاه - ستون بلند (نگهدارنده بار ) تابیدگی
بدنه واگن 5158 لبه كوتاه - ستون كوتاه ( درب جانبی و كلگی ) شکستگی
بدنه واگن 5159 لبه كوتاه - ستون كوتاه ( درب جانبی و كلگی ) دفرمگی
بدنه واگن 5160 لبه كوتاه - ضامن درب خرابی
بدنه واگن 5161 مخازن - استوانه آلودگی
بدنه واگن 5162 مخازن - بدنه نشتی
بدنه واگن 5163 مخازن - بدنه دفرمگی
بدنه واگن 5164 مخازن - بدنه نشتی
بدنه واگن 5165 مخازن - پوسته شیر اصلی تخلیه خرابی
بدنه واگن 5166 مخازن - پین والف خرابی
بدنه واگن 5167 مخازن - تكیه گاه لوله های حرارتی شکستگی
بدنه واگن 5168 مخازن - درب آدم رو دفرمگی
بدنه واگن 5169 مخازن - درب آدم رو خرابی
بدنه واگن 5170 مخازن - درپوش شیرهای جانبی مفقودی
بدنه واگن 5171 مخازن - دریچه های هواكش خرابی
بدنه واگن 5172 مخازن - راهروی بالای مخزن شکستگی
بدنه واگن 5173 مخازن - سوپاپ ورودی بخار خرابی
بدنه واگن 5174 مخازن - سیستم گرمایش داخل مخزن خرابی
بدنه واگن 5175 مخازن - شیر اصلی تخلیه خرابی
بدنه واگن 5176 مخازن - شیر فلكه سیستم گرمایشی خرابی
بدنه واگن 5177 مخازن - شیرمرکزی (والف) خرابی
بدنه واگن 5178 مخازن - شیرهای جانبی تخلیه مخازن خرابی
بدنه واگن 5179 مخازن - عدسی درب بارگیری خرابی
بدنه واگن 5180 مخازن - عدسی مخزن دفرمگی
بدنه واگن 5181 مخازن - قطره چكان مخازن خرابی
بدنه واگن 5182 مخازن - كابل اتصال به زمین خرابی
بدنه واگن 5183 مخازن - لوله اتصالی از طرفین شیر تخلیه نشتی
بدنه واگن 5184 مخازن - لوله اتصالی از طرفین شیر تخلیه دفرمگی
بدنه واگن 5185 مخازن - لوله های بخار نشتی
بدنه واگن 5186 مخازن - لوله های بخار دفرمگی
بدنه واگن 5187 مخازن - لوله های بخارمخازن مخازن - خرابی
بدنه واگن 5188 مخازن - مجموعه نمایشگر ظرفیت مخزن خرابی
بدنه واگن 5189 مخازن - موج گیر شکستگی
بدنه واگن 5190 مخازن - موج گیر دفرمگی
بدنه واگن 5191 مخازن - موج گیر مخازن خرابی
بدنه واگن 5192 مخازن - ناودانی (آبرو) خرابی
بدنه واگن 5193 مخازن - نردبان داخل مخزن شکستگی
بدنه واگن 5194 مخازن - نردبان كله گی خرابی
بدنه واگن 5195 مخازن - نشیمنگاه شیر اصلی تخلیه خرابی
بدنه واگن 5196 مخازن - والف و پولی شیر خرابی
بدنه واگن 5197 مسقف - پنجره هواكش و دستگیره آن دفرمگی
بدنه واگن 5198 مسقف - پنجره هواكش و دستگیره آن شکستگی
بدنه واگن 5199 مسقف - دریچه بارگیری سقفی خرابی
بدنه واگن 5200 مسقف - دریچه گنبدی شكل روی سقف خرابی
بدنه واگن 5201 مسقف - دریچه های سقف خرابی
بدنه واگن 5202 مسقف - دستگیره و ضامن درب جانبی خرابی
بدنه واگن 5203 مسقف - راهروی روی سقف خرابی
بدنه واگن 5204 مسقف - ریل و ضربه گیر درب خرابی
بدنه واگن 5205 مسقف - غلطك درب و درب کشویی واگن خرابی
بدنه واگن 5206 مسقف - قسمتی از سقف خرابی
بدنه واگن 5207 مسقف - قفل درب روی سقف خرابی
بدنه واگن 5208 مسقف - قفل و دریچه کشویی خرابی
بدنه واگن 5209 مسقف - كل سقف خرابی
بدنه واگن 5210 مسقف - لولا درب یا قفل درب شکستگی
بدنه واگن 5211 مسقف - لولا درب یا قفل درب دفرمگی
بدنه واگن 5212 میله نافی خرابی
بدنه واگن 5213 میله نافی شکستگی
بدنه واگن 5214 نگهدارنده برچسب ها وبارنامه ها خرابی
بدنه واگن 5215 نگهدارنده پایه سیگنال خرابی
بدنه واگن 5216 والیكها و واشرها خرابی
قلاب اتوماتیک 4311 U ضربه گیر شکستگی
قلاب اتوماتیک 4312 قلاب اتوماتیك آسیب دیدگی کلی
قلاب اتوماتیک 4313 آویز پاندولی قلاب روسی شکستگی
قلاب اتوماتیک 4314 آویز پاندولی قلاب روسی ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4315 آویز پاندولی قلاب روسی مفقودی
قلاب اتوماتیک 4316 ابروئی قلاب شکستگی
قلاب اتوماتیک 4317 ابروئی قلاب ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4318 استوپرهای پشت ضربه گیر قلاب خرابی
قلاب اتوماتیک 4319 اشپیل خرابی
قلاب اتوماتیک 4320 بادامك خرابی
قلاب اتوماتیک 4321 بشقابك زیر پین خرابی
قلاب اتوماتیک 4322 پوسته گهواره خرابی
قلاب اتوماتیک 4323 پوسته گهواره ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4324 پوسته لاترن ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4325 پوسته لاترن تیزی
قلاب اتوماتیک 4326 پیچ مهره لاترن خرابی
قلاب اتوماتیک 4327 پیچ ومهره صفحه زیرقلاب شل شدن
قلاب اتوماتیک 4328 پیچ ومهره صفحه زیرقلاب مفقودی
قلاب اتوماتیک 4329 پیچهای خزینه ای استوپر ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4330 پیچهای خزینه ای استوپر شکستگی
قلاب اتوماتیک 4331 پین داخل كلگی لقی
قلاب اتوماتیک 4332 پین قلاب شکستگی
قلاب اتوماتیک 4333 پین قلاب مفقودی
قلاب اتوماتیک 4334 تسمه محافظ فنر افقی سرسره فلزی شکستگی
قلاب اتوماتیک 4335 تیغه کشویی خرابی
قلاب اتوماتیک 4336 دستگیره آزاد كننده سرسره خرابی
قلاب اتوماتیک 4337 دستگیره آزاد كننده سرسره شکستگی
قلاب اتوماتیک 4338 دستگیره آزاد كننده سرسره ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4339 دستگیره آزاد كننده قلاب ویلسون خرابی
قلاب اتوماتیک 4340 دسته قطع فنروسط گهواره خرابی
قلاب اتوماتیک 4341 دسته قطع فنروسط گهواره شکستگی
قلاب اتوماتیک 4342 دهانه یو(نعلی) بازشدن
قلاب اتوماتیک 4343 دهانه یو(نعلی) ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4344 رابط قفل خرابی
قلاب اتوماتیک 4345 راهنمای قلاب اتوماتیك ویلسون شکستگی
قلاب اتوماتیک 4346 راهنمای قلاب كش خرابی
قلاب اتوماتیک 4347 راهنمای قلاب كش شکستگی
قلاب اتوماتیک 4348 زبانه بزرگ قلاب ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4349 زبانه كتابی بزرگ قلاب ویلسون خرابی
قلاب اتوماتیک 4350 زبانه كتابی بزرگ قلاب ویلسون ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4351 زبانه كتابی كوچك قلاب ویلسون خرابی
قلاب اتوماتیک 4352 زبانه كتابی كوچك قلاب ویلسون ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4353 زبانه كوچك قلاب ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4354 زنجیر دستگیره برگردان قلاب و متعلقات آن خرابی
قلاب اتوماتیک 4355 زیر گلویی قلاب ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4356 سرسره ارتالونی گهواره شکستگی
قلاب اتوماتیک 4357 سرسره فلزی شکستگی
قلاب اتوماتیک 4358 سنگ زیر قلاب ( سنگ سرسره ) شکستگی
قلاب اتوماتیک 4359 سنگ زیر قلاب ( سنگ سرسره ) ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4360 شاخص قلاب شکستگی
قلاب اتوماتیک 4361 شاخص قلاب خرابی
قلاب اتوماتیک 4362 شانگی پشت ضربه گیر و جایگاه آن شکستگی
قلاب اتوماتیک 4363 صفحات انتهای كانال بهمراه پیچ خزینه ای ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4364 صفحات انتهای كانال بهمراه پیچ خزینه ای بریدگی
قلاب اتوماتیک 4365 صفحه انتهای ضربه گیر شکستگی
قلاب اتوماتیک 4366 صفحه روی قلاب خرابی
قلاب اتوماتیک 4367 صفحه شش سوراخه زیر والیك قلاب شکستگی
قلاب اتوماتیک 4368 صفحه کشویی زیر والیك قلاب شکستگی
قلاب اتوماتیک 4369 صفحه نگهدارنده ضربه گیر مفقودی
قلاب اتوماتیک 4370 صفحه نگهدارنده ضربه گیر خرابی
قلاب اتوماتیک 4371 صفحه نگهدارنده والیك قلاب مفقودی
قلاب اتوماتیک 4372 صفحه نگهدارنده والیك قلاب خرابی
قلاب اتوماتیک 4373 ضامن خرابی
قلاب اتوماتیک 4374 ضامن تیغه کشویی بشقابك زیر والیك خرابی
قلاب اتوماتیک 4375 ضربه گیر شکستگی
قلاب اتوماتیک 4376 فنر داخلی و خارجی لاترن شکستگی
قلاب اتوماتیک 4377 فنر داخلی و خارجی لاترن خستگی
قلاب اتوماتیک 4378 فنر سرسره فلزی خرابی
قلاب اتوماتیک 4379 فنر مارپیچ گهواره خرابی
قلاب اتوماتیک 4380 فنر مارپیچی سرسره فلزی شکستگی
قلاب اتوماتیک 4381 فنرهای لاترن خستگی
قلاب اتوماتیک 4382 قلاب معمولی اتوماتیك بریدگی
قلاب اتوماتیک 4383 كلگی قلاب اتوماتیك خرابی
قلاب اتوماتیک 4384 مهره سر والیك بلند قلاب ویلسون خرابی
قلاب اتوماتیک 4385 میله آزاد كننده قفل خرابی
قلاب اتوماتیک 4386 میله قفل خرابی
قلاب اتوماتیک 4387 میله قلاب ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4388 میله لاترن خمیدگی
قلاب اتوماتیک 4389 میله لاترن شکستگی
قلاب اتوماتیک 4390 والیك اصلی قلاب ساییدگی
قلاب اتوماتیک 4391 والیك اصلی قلاب تعویض
قلاب اتوماتیک 4392 والیك دستگیره آزاد كننده ویلسون خرابی
قلاب اتوماتیک 4393 قلاب اتوماتیك - مجموعه قلاب اتوماتیك - تعمیر اساسی ---
فریم بوژی 1411 بالشتك بوژی ساییدگی
فریم بوژی 1412 بالشتك بوژی شکستگی
فریم بوژی 1413 بالشتك بوژی مفقودی
فریم بوژی 1414 بوژی تعویض
فریم بوژی 1415 بوژی آسیب دیدگی کلی
فریم بوژی 1416 بوژی تقویت
فریم بوژی 1417 بوژی روسی- بولستر خرابی
فریم بوژی 1418 بوژی روسی- تیر طولی خرابی
فریم بوژی 1419 بوژی روسی ( پرچ صفحات سایشی ) خرابی
فریم بوژی 1420 بوژی روسی ( نیم كاسه ) شکستگی
فریم بوژی 1421 بوژی روسی ( نیم كاسه ) ساییدگی
فریم بوژی 1422 بوژی روسی (جایگاه میله نافی) خرابی
فریم بوژی 1423 بوژی روسی (صفحات سایشی گوه ) خرابی
فریم بوژی 1424 بوژی روسی (صفحات سایشی و گوه ) خرابی
فریم بوژی 1425 بوژی روسی (گوه) خرابی
فریم بوژی 1426 بوژی سه محوره -شاهنگ ( متعادل كننده) خرابی
فریم بوژی 1427 پابند بوژی شکستگی
فریم بوژی 1428 پیچ ومهره پابند مفقودی
فریم بوژی 1429 پیچ و مهره بالشتك بوژی مفقودی
فریم بوژی 1430 پیچ و مهره حافظ میله مثلث مفقودی
فریم بوژی 1431 پیچ و مهره كاسه بوژی خرابی
فریم بوژی 1432 پیچ و مهره كلاهك بالشتك روسی خرابی
فریم بوژی 1433 پیچ و مهره و قفل پایند خرابی
فریم بوژی 1434 پیشانی بوژی شکستگی
فریم بوژی 1435 تیرك عرضی با بار و خالی روسی خرابی
فریم بوژی 1436 جایگاه پیچ پابند خرابی
فریم بوژی 1437 جایگاههای نصب اهرم بندی (حمال ترمز) خرابی
فریم بوژی 1438 سرسره یو(نعلی) ساییدگی
فریم بوژی 1439 سرقائمه شکستگی
فریم بوژی 1440 شاسی اصلی طولی بوژی شکستگی
فریم بوژی 1441 شاسی اصلی عرضی بوژی شکستگی
فریم بوژی 1442 شاسی میانی طولی بوژی شکستگی
فریم بوژی 1443 شاسی میانی عرضی بوژی شکستگی
فریم بوژی 1444 صفحه بوژی ترك
فریم بوژی 1445 فریم بوژی دفرمگی
فریم بوژی 1446 قطعات تقویتی بوژی بهینه شده شکستگی
فریم بوژی 1447 كاسه مقعر بوژی شکستگی
فریم بوژی 1448 كاسه مقعر بوژی ساییدگی
فریم بوژی 1449 گریس خور شاهنگ خرابی
فریم بوژی 1450 نافی كاسه بوژی خرابی
فریم بوژی 1451 واشر بشقابی پابند خرابی
فریم بوژی 1452 واشر گردگیر پاره گی
فریم بوژی 1453 واشركاسه بوژی شکستگی
فریم بوژی 1454 واشركاسه بوژی ساییدگی
فریم بوژی 1455 یو(نعلی) شکستگی
فریم بوژی 1456 فریم بوژی - فریم بوژی - تعمیر اساسی ---
فریم بوژی 1457 فریم بوژی - فریم بوژی - اندازه گیری ---
فریم بوژی 1458 فریم بوژی - فریم بوژی - تابگیری تاب
شاسی 3111 اهرم بندی زیر واگن روسی - حافظ خرابی
شاسی 3112 ایوان - كف خرابی
شاسی 3113 بالشتك سقفی ساییدگی
شاسی 3114 بالشتك سقفی - لایی تنظیم مفقودی
شاسی 3115 بالشتك های سقفی خرابی
شاسی 3116 پایه سیگنال جانبی و كلگی شکستگی
شاسی 3117 پله متصل به شاسی شکستگی
شاسی 3118 پیچ ، پرچ و مهره ها خرابی
شاسی 3119 پیچهای زین مخزن بریدگی
شاسی 3120 پیچهای زین مخزن مفقودی
شاسی 3121 پیچهای زین مخزن خرابی
شاسی 3122 تكیه گاه مخزن شکستگی
شاسی 3123 تكیه گاه مخزن دفرمگی
شاسی 3124 جایگاه بالشتك سقفی شکستگی
شاسی 3125 حافظ خودكار ترمز خرابی
شاسی 3126 درب كلگی لبه كوتاه - تكیه گاه خرابی
شاسی 3127 دریچه های زیرین - نشیمنگاه خرابی
شاسی 3128 دستگیره قلاب - جایگاه نگهدارنده خرابی
شاسی 3129 دستگیر ه آزاد كننده قلاب روسی - نگهدارنده خرابی
شاسی 3130 راهنمای قلاب اتوماتیك ویلسون شکستگی
شاسی 3131 راهنمای قلاب كشش شکستگی
شاسی 3132 زین مخازن شکستگی
شاسی 3133 زین مخازن دفرمگی
شاسی 3134 سدل در واگنهای مسطح و ... خرابی
شاسی 3135 سرشاسی دفرمگی
شاسی 3136 سیستم روغن كاری كاسه خرابی
شاسی 3137 شاسی - كله گاوی زیر شاسی خرابی
شاسی 3138 شاسی طولی اصلی شکستگی
شاسی 3139 شاسی طولی اصلی پیچیدگی
شاسی 3140 شاسی طولی اصلی تابیدگی
شاسی 3141 شاسی طولی فرعی شکستگی
شاسی 3142 شاسی طولی فرعی پیچیدگی
شاسی 3143 شاسی طولی فرعی تابیدگی
شاسی 3144 شاسی عرضی اصلی شکستگی
شاسی 3145 شاسی عرضی فرعی شکستگی
شاسی 3146 شن كش ( قایمه پارویی ) شکستگی
شاسی 3147 شن كش ( قایمه پارویی ) ترك
شاسی 3148 صفحات تقویتی شکستگی
شاسی 3149 صفحه انتهای ضربه گیر شکستگی
شاسی 3150 صفحه محافظ و قایمه شکستگی
شاسی 3151 قلاب سمت ایوان - صفحه رویی خرابی
شاسی 3152 قلاب سمت ایوان - صفحه رویی مخالف ایوان خرابی
شاسی 3153 كاسه محدب شکستگی
شاسی 3154 كاسه محدب ساییدگی
شاسی 3155 كاسه محدب شکستگی
شاسی 3156 كانال قلاب دفرمگی
شاسی 3157 كانال قلاب شکستگی
شاسی 3158 لوله هوا - ضامن خرابی
شاسی 3159 لوله هوا زیر شاسی - كرپی های نگهدارنده خرابی
شاسی 3160 میله كشش ترمز و خودكار- حافظ خرابی
شاسی 3161 میله نافی - خاموت خرابی
شاسی 3162 نافی غیر روسی خرابی
شاسی 3163 نگهدارنده با رو كانتینر خرابی
شاسی 3164 نگهدارنده میله كشش ترمز دستی- جایگاه خرابی
شاسی 3165 شاسی - شاسی - اصلاح خیز خرابی
ترمز دستی 2211 آویز ترمز دستی خرابی
ترمز دستی 2212 تخته اهرمها و والیكها خرابی
ترمز دستی 2213 ترمز دستی وتجهیزات آن روانكاری
ترمز دستی 2214 جایگاه اهرم بندی خرابی
ترمز دستی 2215 جعبه ترمز دستی كمبود گریس
ترمز دستی 2216 جعبه ترمز دستی خرابی
ترمز دستی 2217 چرخ دنده خرابی
ترمز دستی 2218 چهار شاخه رابط خرابی
ترمز دستی 2219 چهارشاخه رابط ترمز دستی خرابی
ترمز دستی 2220 چهارشاخه رابط ترمز دستی مفقودی
ترمز دستی 2221 سیم بكسل و بست بریدگی
ترمز دستی 2222 شتر گلو خرابی
ترمز دستی 2223 فلكه فرمان خرابی
ترمز دستی 2224 گردگیر و بست خرابی
ترمز دستی 2225 مهره چهار گوش میله پیچ خرابی
ترمز دستی 2226 میله رابط خرابی
ترمز دستی 2227 میله كشش خرابی
ترمز دستی 2228 میله مارپیچ (رزوه دار ) خرابی
جعبه یاتاقان 1211 بوش فاصله پركن خرابی
جعبه یاتاقان 1212 بوش گردگیر روی سر محور خرابی
جعبه یاتاقان 1213 بوش نشیمنگاه فنر تخت مفقودی
جعبه یاتاقان 1214 پوسته جعبه یاتاقان خرابی
جعبه یاتاقان 1215 پوسته جعبه یاتاقان اوال شدن
جعبه یاتاقان 1216 پوسته جعبه یاتاقان - جایگاه فنر مارپیچی (y25) خرابی
جعبه یاتاقان 1217 پوسته جعبه یاتاقان - جایگاه نصب صلیب خرابی
جعبه یاتاقان 1218 پیچ و مهره مفقودی
جعبه یاتاقان 1219 جعبه یاتاقان خرابی
جعبه یاتاقان 1220 جعبه یاتاقان گرم شدن
جعبه یاتاقان 1221 جعبه یاتاقان - بازدید سالیانه ترمیم گریس
جعبه یاتاقان 1222 جعبه یاتاقان - پیچ های سرمحور شل شدن
جعبه یاتاقان 1223 جعبه یاتاقان - پیچ های سرمحور مفقودی
جعبه یاتاقان 1224 جعبه یاتاقان - نشیمنگاه فنر آسیب دیدگی کلی
جعبه یاتاقان 1225 جعبه یاتاقان ( تعمیر اساسی) ترمیم گریس
جعبه یاتاقان 1226 جعبه یاتاقان بابیتی گرمی
جعبه یاتاقان 1227 جعبه یاتاقان بابیتی سوختن
جعبه یاتاقان 1228 جعبه یاتاقان بابیتی - بابیت نازك شدن
جعبه یاتاقان 1229 جعبه یاتاقان بابیتی - بابیت لق شدن
جعبه یاتاقان 1230 جعبه یاتاقان بابیتی - پروانه روغن پاش خرابی
جعبه یاتاقان 1231 جعبه یاتاقان بابیتی - روغن تعویض
جعبه یاتاقان 1232 درب جعبه یاتاقان مفقودی
جعبه یاتاقان 1233 درب جعبه یاتاقان خرابی
جعبه یاتاقان 1234 درب جعبه یاتاقان - جایگاه پیچ خرابی
جعبه یاتاقان 1235 درب جعبه یاتاقان - پیچ ومهره مفقودی
جعبه یاتاقان 1236 رولبرینگها شکستگی
جعبه یاتاقان 1237 رولبرینگها سوختگی
جعبه یاتاقان 1238 رولبرینگها - قفسه شکستگی
جعبه یاتاقان 1239 سرمحور - پیچ سر محور شل شدن
جعبه یاتاقان 1240 سرمحور - پیچ سر محور مفقودی
جعبه یاتاقان 1241 سرمحور - واشر مثلثی ( سه سوراخه ) خرابی
جعبه یاتاقان 1242 صفحه سایشی جعبه یاتاقان خرابی
جعبه یاتاقان 1243 صلیب- جایگاه نصب شکستگی
جعبه یاتاقان 1244 صلیب روی جعبه خرابی
جعبه یاتاقان 1245 صلیب روی جعبه مفقودی
جعبه یاتاقان 1246 صلیب سر محور -جایگاه نصب شکستگی
جعبه یاتاقان 1247 كنسهای یاتاقان خرابی
جعبه یاتاقان 1248 گردگیر جعبه یاتاقان شکستگی
جعبه یاتاقان 1249 گردگیر جعبه یاتاقان خرابی
جعبه یاتاقان 1250 گردگیر جعبه یاتاقان - پیچ خرابی
جعبه یاتاقان 1251 گردگیر جعبه یاتاقان - پیچ مفقودی
جعبه یاتاقان 1252 واشر های آب بندی درب و گردگیر خرابی
جعبه یاتاقان 1253 یاتاقان - کشویی تنظیم كننده خرابی
جعبه یاتاقان 1254 جعبه یاتاقان چرخش
اهرم بندی ترمز هوایی 2111 اهرم تغییر با باروخالی خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2112 اهرم تغییر باز و بسته سوپاپ خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2113 بالشتك روی میله با بار و خالی خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2114 بست سر پنجه و ته پنجه خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2115 بوشهای حمال ترمز ساییدگی
اهرم بندی ترمز هوایی 2116 پوسته سیلندر ترمز خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2117 پیچ و مهره درب سیلندر ترمز خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2118 تابلوها شکستگی
اهرم بندی ترمز هوایی 2119 تخته اهرم بندی 4 سوراخه خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2120 تسمه كمر بندهای مخرن هوا خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2121 جایگاه اهرم بندی ترمز هوایی خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2122 جایگاه سیلندر ترمز خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2123 جعبه با بار و خالی خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2124 حامل سوپاپ سه فلو نشتی
اهرم بندی ترمز هوایی 2125 خودكار ترمز ( جبران كننده ) خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2126 درب سیلندر ترمز نشتی
اهرم بندی ترمز هوایی 2127 درب سیلندر ترمز خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2128 دستگیره اتم ( تخلیه اتاق A سوپاپ) خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2129 دستگیره با بار - خالی خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2130 دستگیره باری - مسافری خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2131 دستگیره قطع و وصل وباردار وخالی (تخلیه ) خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2132 دسته پیستون خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2133 دو شاخه میله ترمز دستی متصل به سیلندر ترمز خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2134 ساپورتهای نگهدارنده ادوات ترمز ساییدگی
اهرم بندی ترمز هوایی 2135 سر پنجه و ته پنجه خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2136 سوپاپ با بار - خالی اتوماتیك خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2137 سوپاپ سه فلو خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2138 سوپاپ سه قلو ( زمان ترمز ، تخلیه و فشار سوپاپ) تنظیم نبودن
اهرم بندی ترمز هوایی 2139 سیلندر ترمز - پیچ اتصال به شاسی خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2140 سیلندر ترمز - پیچ پشت سیلندر مفقودی
اهرم بندی ترمز هوایی 2141 سیلندر ترمز - مهره شش گوش خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2142 سیم تخلیه سوپاپ خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2143 شیر خطر خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2144 شیر هوا - واشر لاستیكی خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2145 شیر هوا خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2146 بست شیر هوا خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2147 جایگاه شیر هوا خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2148 شیلنگ لاستیكی و حصیری پاره گی
اهرم بندی ترمز هوایی 2149 فنر سیلندر ترمز خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2150 كرپی نگهدارنده لوله هوا خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2151 كورس پیستون ترمز تنظیم نبودن
اهرم بندی ترمز هوایی 2152 كولیس و میله كولیس تابیدگی
اهرم بندی ترمز هوایی 2153 گهواره سوپاپ خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2154 لوله هوا و اتصالات V.B.O نشتی
اهرم بندی ترمز هوایی 2155 لوله هوا و اتصالات V.B.O خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2156 مخزن ذخیره هوا ( فرعی R) نشتی
اهرم بندی ترمز هوایی 2157 مخزن ذخیره هوا ( فرعی R) خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2158 میله تنظیم خودكار تابیدگی
اهرم بندی ترمز هوایی 2159 میله تنظیم خودكار تنظیم نبودن
اهرم بندی ترمز هوایی 2160 میله كشش خودكار تابیدگی
اهرم بندی ترمز هوایی 2161 میله كشش سراسری تابیدگی
اهرم بندی ترمز هوایی 2162 واشر بشقابی پابند خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2163 واشر سر پنجه ای خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2164 واشر سیلئدر ترمز پاره گی
اهرم بندی ترمز هوایی 2165 واشر شیلنگ هوا خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2166 والیك ها خرابی
اهرم بندی ترمز هوایی 2167 اهرم بندی ترمز زیر واگن - سیلندر ترمز - تعمیر اساسی --
اهرم بندی ترمز هوایی 2168 اهرم بندی ترمز زیر واگن - خودکار ترمز - تعمیر اساسی --
اهرم بندی ترمز هوایی 2169 اهرم بندی ترمز زیر واگن - سوپاپ سه فلو - تعمیر اساسی --
اهرم بندی ترمز هوایی 2170 اهرم بندی ترمز زیر واگن - سوپاپ اتومات با بار - خالی - تعمیر اساسی --
اهرم بندی ترمز هوایی 2171 اهرم بندی ترمز زیر واگن - مخزن ذخیره هوا - تعویض تعویض
اهرم بندی ترمز هوایی 2172 اهرم بندی ترمز زیر واگن - مخزن ذخیره هوا - تعویض تعویض
اهرم بندی ترمز هوایی 2173 اهرم بندی ترمز زیر واگن - سوپاپ سه قلو - تست ترمز --
اهرم بندی ترمز هوایی 2174 اهرم بندی ترمز زیر واگن - اهرم بندی - جابجایی جابجایی
اهرم بندی ترمز بوژی 1511 آویز قاب كفش خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1512 آویز قاب كفش ترمز روسی خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1513 آویز قاب كفش ترمز روسی مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1514 آویزسرمیله مثلث مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1515 آویزها خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1516 آویزها شکستگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1517 اشپیل خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1518 اهرم كج دو سوراخه خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1519 بوش كائوچو- جایگاه آویز قاب روسی خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1520 بوش لاستیكی آویز قاب روسی خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1521 بوش ها شکستگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1522 پیچ و مهره سر میله مثلث روسی خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1523 پیچ و مهره سر میله مثلث روسی مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1524 تخته اهرمها شکستگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1525 تخته اهرمها تابیدگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1526 تخته اهرمها ساییدگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1527 جایگاه آویز خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1528 جایگاه حافظ میله مثلث خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1529 حافظ میله مثلث شکستگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1530 حافظ میله مثلث خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1531 خاموت خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1532 سر میله مثلث خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1533 سینی ترمز شکستگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1534 سینی ترمز خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1535 سینی ترمز تابیدگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1536 شترگلو مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1537 شترگلو ساییدگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1538 شمشیرك خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1539 شمشیرك مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1540 قاب كفش ترمز خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1541 كفش ترمز چدنی ساییدگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1542 كفش ترمز چدنی شکستگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1543 كفش ترمز چدنی خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1544 كفش ترمز چدنی مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1545 كفش ترمز كامپوزیت ساییدگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1546 كفش ترمز كامپوزیت شکستگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1547 كفش ترمز كامپوزیت خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1548 كفش ترمز كامپوزیت مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1549 میله پیچ رابط اهرم بندی بوژی با اهرم بندی واگن خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1550 میله رابط میله مثلثها (روسی) خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1551 میله مثلث خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1552 میله مثلث مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1553 میله مثلث تابیدگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1554 واشر پر كننده سر میله مثلث روسی خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1555 واشر پر كننده سر میله مثلث روسی مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1556 واشرها ، پیچها و مهره ها خرابی
اهرم بندی ترمز بوژی 1557 والیك ها مفقودی
اهرم بندی ترمز بوژی 1558 والیكها ساییدگی
اهرم بندی ترمز بوژی 1559 والیكها شکستگی
چرخ و محور 1111 بانداژ لقی
چرخ و محور 1112 بانداژ- لبه پروفیل شکستگی
چرخ و محور 1113 بانداژ - شیب QR تیزی
چرخ و محور 1114 بانداژ - شیب 1/10و1/20 میلیمتر از بین رفتن شیب
چرخ و محور 1115 بانداژ - پروفیل لاغری
چرخ و محور 1116 بانداژ - بانداژ روی هسته جابجایی
چرخ و محور 1117 بانداژ - بانداژ روی هسته چرخش
چرخ و محور 1118 بانداژ - ضخامت كاهش ضخامت
چرخ و محور 1119 بانداژ - سطح زدگی
چرخ و محور 1120 بانداژ - سطح خوردگی
چرخ و محور 1121 بانداژ - سطح پوسته شدن
چرخ و محور 1122 بانداژ - سطح شیار و گود شدگی
چرخ و محور 1123 رینگ نگهدارنده لقی
چرخ و محور 1124 رینگ نگهدارنده شکستگی
چرخ و محور 1125 رینگ نگهدارنده خرابی
چرخ و محور 1126 سر محور- رزوه خرابی
چرخ و محور 1127 سرمحور خرابی
چرخ و محور 1128 سرمحور بریدگی
چرخ و محور 1129 سرمحور سوختگی
چرخ و محور 1130 سرمحور - بشقابك خرابی
چرخ و محور 1131 سرمحور - پیچهای سر محور خرابی
چرخ و محور 1132 سرمحور - پیچهای سر محور بریدگی
چرخ و محور 1133 سرمحور - جایگاه پیچهای سر محور خرابی
چرخ و محور 1134 سرمحور - مهره چاكدار ( چكنت ) خرابی
چرخ و محور 1135 سرمحور - یاتاقان رولبرینگی گریپاژ كردن
چرخ و محور 1136 مجموعه چرخ ومحور آسیب دیدگی کلی
چرخ و محور 1137 مجموعه چرخ ومحور اختلاف قطر
چرخ و محور 1138 محور لنگی
چرخ و محور 1139 محور تعویض
چرخ و محور 1140 محور ترك
چرخ و محور 1141 وسط محور - دراثرافتادن شترگلو ساییدگی
چرخ و محور 1142 وسط محور - روی محور جوشكاری
چرخ و محور 1143 هسته - هسته برروی محور لقی
چرخ و محور 1144 هسته (دیسك ) دوپهن شدن
چرخ و محور 1145 هسته (دیسك ) اوال شدن
چرخ و محور 1146 هسته (دیسك ) زدگی
چرخ و محور 1147 هسته (دیسك )- روی هسته جوشكاری
چرخ و محور 1148 هسته (دیسك )- عرض پهنای هسته كم
چرخ و محور 1149 هسته (دیسك )- فاصله مابین دو هسته كم
چرخ و محور 1150 چرخ و محور - مجموعه چرخ و محور - تعمیر اساسی --
چرخ و محور 1151 چرخ و محور - مجموعه چرخ و محور - جوشکاری پروفیل كاهش ضخامت
چرخ و محور 1152 چرخ و محور - مجموعه چرخ و محور - تست MT-UT ---
چرخ و محور 1153 چرخ و محور - مجموعه چرخ و محور - بهتراشی - تست H ---
چرخ و محور 1154 چرخ و محور - مجموعه چرخ و محور - تبدیل چاکنتی به بشقابکی
چرخ و محور 1155 چرخ منوبلوک شکستگی
چرخ و محور 1156 هسته (دیسك ) شکستگی
سیستم تعلیق 1311 فنر تیغه ای آسیب دیدگی كلی
سیستم تعلیق 1312 فنر تیغه ای - لایه فنر شکستگی
سیستم تعلیق 1313 فنر تیغه ای - كرپی لق شدن
سیستم تعلیق 1314 فنر تیغه ای - كرپی شکستگی
سیستم تعلیق 1315 فنر تیغه ای - نافی خرابی
سیستم تعلیق 1316 فنر تیغه ای - گوه خرابی
سیستم تعلیق 1317 فنرهای مارپیچ بزرگ خستگی
سیستم تعلیق 1318 فنر های مارپیچ بزرگ شکستگی
سیستم تعلیق 1319 فنرهای مارپیچ كوچك شکستگی
سیستم تعلیق 1320 فنرهای مارپیچ روسی شکستگی
سیستم تعلیق 1321 فنرهای مارپیچ روسی خستگی
سیستم تعلیق 1322 بشقابك روی فنر مارپیچی بوژی Y25 خرابی
سیستم تعلیق 1323 گوشواره شکستگی
سیستم تعلیق 1324 گوشواره خرابی
سیستم تعلیق 1325 گوشواره ساییدگی
سیستم تعلیق 1326 گوشواره كاسه سر فنر خرابی
سیستم تعلیق 1327 لقمه خرابی
سیستم تعلیق 1328 والیك سرفنر شکستگی
سیستم تعلیق 1329 والیك سرفنر خرابی
سیستم تعلیق 1330 كاسه سر فنر - پین شکستگی
سیستم تعلیق 1331 كاسه سر فنر - پین ساییدگی
سیستم تعلیق 1332 كاسه سر فنر خرابی
سیستم تعلیق 1333 ضربه گیر دینامیكی فنر مارپیچی روژی Y25 خرابی
سیستم تعلیق 1334 جایگاه نشیمن فنر خرابی
سیستم تعلیق 1335 خاموت والیك سر فنر خرابی
سیستم تعلیق 1336 پایه تعلیق متحرك در بوژیهای سه محوره (شاهنگ) خرابی
سیستم تعلیق 1337 پایه تعلیق متحرك در بوژیهای سه محوره (شاهنگ) شکستگی
سیستم تعلیق 1338 بشقابك تبدیل فنر 5 لایه پارابولیك مفقودی
سیستم تعلیق 1339 جوشكاری لایه های فنر خرابی
سیستم تعلیق 1340 اشپیل خرابی
سیستم تعلیق 1341 جابجایی فنر خرابی
قلاب زنجیری 4211 بازوی زنجیر تابیدگی
قلاب زنجیری 4212 بازوی زنجیر شکستگی
قلاب زنجیری 4213 بازوی زنجیر ساییدگی
قلاب زنجیری 4214 پیچ و مهره قلاب كشش خرابی
قلاب زنجیری 4215 پیچ و مهره قلاب كشش ساییدگی
قلاب زنجیری 4216 پیچ و مهره یاتاقان ها خرابی
قلاب زنجیری 4217 پیچ و مهره یاتاقان ها مفقودی
قلاب زنجیری 4218 جایگاه ضربه گیر شکستگی
قلاب زنجیری 4219 دسته جغجغه زنجیردوسریو خرابی
قلاب زنجیری 4220 دسته زنجیر ( جغجغه ) شکستگی
قلاب زنجیری 4221 دهانه قلاب ساییدگی
قلاب زنجیری 4222 دهانه یو ساییدگی
قلاب زنجیری 4223 دهانه یو( بیش از حد مجاز) بازشدن
قلاب زنجیری 4224 راهنمای قلاب كش خرابی
قلاب زنجیری 4225 راهنمای قلاب كش شکستگی
قلاب زنجیری 4226 زنجیر قلاب كشش خرابی
قلاب زنجیری 4227 صفحه انتهای ضربه گیر شکستگی
قلاب زنجیری 4228 فنر قلاب كشش (حلزونی ) شکستگی
قلاب زنجیری 4229 قلاب كشش زنجیری آسیب دیدگی کلی
قلاب زنجیری 4230 قلاب كشش زنجیری بریدگی
قلاب زنجیری 4231 میله پیچ چپ گرد و راست گرد زنجیر خرابی
قلاب زنجیری 4232 میله سراسری قلاب كشش تابیدگی
قلاب زنجیری 4233 میله قلاب كشش تابیدگی
قلاب زنجیری 4234 والیك قلاب كشش ساییدگی
قلاب زنجیری 4235 والیك قلاب كشش شکستگی
قلاب زنجیری 4236 یاتاقانهای قلاب كشش خرابی
قلاب زنجیری 4237 فنر و بشقابك خرابی
قلاب زنجیری 4238 فنر و بشقابك مفقودی
قلاب زنجیری 4239 قلاب زنجیری - مجموعه قلاب زنجیری - تعمیر اساسی ---
تامپون 4111 غلاف خارجی ( پوسته خارجی ) شکستگی
تامپون 4112 غلاف داخلی ( پوسته داخلی ) شکستگی
تامپون 4113 فنرهای تامپون ( رینگها ) شکستگی
تامپون 4114 فنرهای تامپون ( رینگها ) خستگی
تامپون 4115 سپر تامپون شکستگی
تامپون 4116 سپر تامپون ساییدگی
تامپون 4117 پیچ و مهره ها خرابی
تامپون 4118 صفحه پشت تامپون دفرمگی
تامپون 4119 خار تامپون شکستگی
تامپون 4120 نیم كاسه خرابی
تامپون 4121 میله تامپون خرابی
تامپون 4122 فنر تامپون خرابی
تامپون 4123 تامپون آسیب دیدگی کلی
تامپون 4124 تامپون - تامپون - تعمیراساسی --
قسمت معیوب کد جدید شرح عیب ایجاد شده
.