معرفی ایستگاه های راه آهن قم

نام ایستگاه مسافری / باری ایستگاه های مجاور فاصله زمینی از
ایستگاه قم
آدرس دسترسی به ایستگاه مساحت فضای سبز تصویر تصویر 360 درجه
قم مسافری جمکران-گارمانوری-ساقه 0 قم-خیابان ایستگاه-ایستگاه راه آهن قم 18500 متر مشاهده اتصال به لینک
محمدیه مسافری جمکران-شوراب-قمرود 40 کیلومتر جاده قدیم کاشان-به سمت جاده سکینه خاتون 3000 متر مشاهده اتصال به لینک
جمکران مسافری قم-محمدیه 20 کیلومتر جاده قدیم کاشان-بلوارانتظار نرسیده به جمکران 2300 متر مشاهده اتصال به لینک
شوراب باری محمدیه-قم 50 کیلومتر جاده قدیم کاشان بعد از زندان لنگرود 1800 متر مشاهده اتصال به لینک
گارمانوری مشاهده اتصال به لینک
نودژ
انجیلاوند
کوهپنگ
خیری پور