00:00:00
  • START
  • STOP
  • RESET

سوال شماره 1

کدام یک از موارد زیر در مورد ناوگان قطار صدق می کند ؟

1
پاسخ اول از سوال اول در اینجا درج میگردد
2
پاسخ دوم از سوال اول در اینجا درج میگردد
3
پاسخ سوم از سوال اول در اینجا درج میگردد
4
پاسخ چهارم از سوال اول در اینجا درج میگردد

سوال شماره 2

کدام یک از موارد زیر در مورد ناوگان قطار صدق می کند ؟

1
پاسخ اول از سوال دوم در اینجا درج میگردد
2
پاسخ دوم از سوال دوم در اینجا درج میگردد
3
پاسخ سوم از سوال دوم در اینجا درج میگردد
4
پاسخ چهارم از سوال دوم در اینجا درج میگردد

سوال شماره 3

کدام یک از موارد زیر در مورد ناوگان قطار صدق می کند ؟

1
پاسخ اول از سوال سوم در اینجا درج میگردد
2
پاسخ دوم از سوال سوم در اینجا درج میگردد
3
پاسخ سوم از سوال سوم در اینجا درج میگردد
4
پاسخ چهارم از سوال سوم در اینجا درج میگردد
Play