قم گار مانوری نودژ انجیلاوند کوهپنگ خیری پور جمکران شوراب محمدیه قمرود سپر رستم نمکزار ساقه باغیک  سواریان MDN infographic