دسته اصلی دسته فرعی نام ژنریک نام تجاری شکل دارویی دوز
دیابت متفورمین Metformin Apo-Metformin Tab 500-1000 mg
دیابت متفورمین Metformin Glucophaghe Tab 500-1000 mg
دیابت متفورمین Metformin Metformin Hexal Tab 500-1000 mg
دیابت متفورمین Metformin Metover Tab 500-1000 mg
دیابت متفورمین Metformin Brot Tab 500-1000 mg
دیابت گلی بنکلامید Gli benclamide Apo-gliburid Tab 5 mg
دیابت گلی بنکلامید Gli benclamide Gliben Tab 5 mg
دیابت گلی بنکلامید Gli benclamide Glibotex Tab 5 mg
دیابت کمکی شیمیایی Repaglinide Novonorm Tab .5-1-2 mg
دیابت کمکی شیمیایی Repaglinide Newbet Tab .5-1-2 mg
دیابت کمکی شیمیایی Gliclazide Gliclazide 80 Tab 80 mg
دیابت کمکی شیمیایی Gliclazide Diamicrone Tab 80 mg
دیابت کمکی شیمیایی Pioglitazone Pitoz Tab 15-30-45 mg
دیابت کمکی شیمیایی Pioglitazone Glutazone Tab 15-30-45 mg
دیابت کمکی شیمیایی Acarbose Glucobay Tab 50-100 mg
دیابت کمکی شیمیایی Sitagliptin Januvia Tab 100 mg
دیابت کمکی شیمیایی Sitagliptin Ziptin Tab 100 mg
دیابت کمکی گیاهی - Galega Tab -
دیابت کمکی گیاهی - Chromium Tab -
دیابت انسولین Insuline Aspart NovoRapid Amp Flex pen -
دیابت انسولین Insuline30/70 NovoMix Amp Flex pen -
دیابت انسولین Insuline glargin Lontus Amp Flex pen -
دیابت انسولین Glucagon Glucagen Amp 1 mg
چربی خون استاتین ها Lovastatin - Tab 20 mg
چربی خون استاتین ها Simvastatin SimvaHexal Tab 10-20 mg
چربی خون استاتین ها Fluvastatin Lescol Cap 40 mg
چربی خون استاتین ها Atorvastatin Lipitor Tab 10-20-40 mg
چربی خون استاتین ها Atorvastatin Tahor Tab 10-20-40 mg
چربی خون استاتین ها Atorvastatin Atorexin Tab 10-20-40 mg
چربی خون استاتین ها Rosuvastatin Crestor Tab 5-10-20 mg
چربی خون استاتین ها Rosuvastatin Rosurexin Tab 5-10-20 mg
چربی خون فیبرات ها Gemfibrozil - cap-tab 300-450 mg
چربی خون فیبرات ها Clofibrate - cap 500 mg
چربی خون فیبرات ها Fenofibrate Lipanthyl Cap 100-200 mg
چربی خون فیبرات ها Fenofibrate Fenofibrat Hexal Cap 100-200 mg
چربی خون فیبرات ها Fenofibrate Trirole Cap 100-200 mg
چربی خون کمکی شیمیایی Ezatimibe Ezaticol Tab 10 mg
چربی خون کمکی شیمیایی Orlistate Venustat Cap 60-120 mg
چربی خون کمکی شیمیایی Orlistate Xenover Cap 60-120 mg
چربی خون کمکی شیمیایی Orlistate Xenical Cap 60-120 mg
چربی خون کمکی شیمیایی Nicotinic Acid - Tab 25-100 mg
چربی خون کمکی گیاهی Anethum - Tab -
چربی خون کمکی گیاهی Slim Quick - Tab -
چربی خون کمکی گیاهی Omega3 - Tab -
چربی خون کمکی گیاهی L-Carnitine - Tab 250-500 mg
چربی خون کمکی گیاهی Sibutramine Reductil Cap 10-15 mg
قلبی-فشار خون دیورتیک ها Hydrochlorotiazide Triamterene Tab 50 mg
قلبی-فشار خون دیورتیک ها Furosemide Lasix Tab-Amp 40-40,20
قلبی-فشار خون دیورتیک ها Spironolactone Aldacton Tab 25-100 mg
قلبی-فشار خون CCBS Nifedipin Adalat Tab-Cap 10-10 mg
قلبی-فشار خون CCBS Dipyridamole Persantin Tab-Amp 25,75-5 mg
قلبی-فشار خون CCBS Dypiridamole + ASA Aggrenox Cap 200+25 mg
قلبی-فشار خون CCBS Amlodipine Norvasc Tab 5 mg
قلبی-فشار خون CCBS Amlodipine Amlodipine Hexal Tab 5 mg
قلبی-فشار خون CCBS Amlodipine Amlober Tab 5 mg
قلبی-فشار خون CCBS Amlodipine Amlopress Tab 5 mg
قلبی-فشار خون CCBS Diltiazem - Tab 60-120 mg
قلبی-فشار خون CCBS Verapamil VeraHexal Tab-Amp 40-80 mg,5 mg
قلبی-فشار خون ACE-I Captopril - Tab 25-50 mg
قلبی-فشار خون ACE-I Enalapril - Tab 5-10-20 mg
قلبی-فشار خون ACE-I Lisinopril - Tab 5-10-20-40 mg
قلبی-فشار خون ACE-I Ramipril Delix Tab 5-10 mg
قلبی-فشار خون ARB Losartan Losaver Tab 25-50 mg
قلبی-فشار خون ARB Losartan Losar Tab 25-50 mg
قلبی-فشار خون ARB Losartan Cozar Tab 25-50 mg
قلبی-فشار خون ARB Losartan Pozzarex Tab 25-50 mg
قلبی-فشار خون ARB Losartan+Hydrochlorotiazide Hyzar Tab 50-100,12.5 mg
قلبی-فشار خون ARB Valsartan Diovan Tab-cap 80-160 mg
قلبی-فشار خون ARB Valsartan Valsacor Tab-cap 80-160 mg
قلبی-فشار خون ARB Valsartan+Amlodipine Exforge Tab-cap 160,5-10 mg
قلبی-فشار خون ARB Telmisartan Micardis Tab 40-80 mg
قلبی-فشار خون ARB Telmisartan+Hydrochlorotiazide Micardis Plus Tab 40-80,12.5 mg
قلبی-فشار خون B Propranolol Indral Tab-Amp 10-20-40 mg
قلبی-فشار خون B Metoprolol Metoral Tab 50 mg
قلبی-فشار خون B Metoprolol MetoHexal Tab 95-47.5-23.75
قلبی-فشار خون B Sotalol SotalolHexal Tab 80 mg
قلبی-فشار خون B Sotalol Apo-Sotalol Tab 80 mg
قلبی-فشار خون B Atenolol Tensinor Tab 50-100 mg
قلبی-فشار خون B Carvedilol Coryol Tab 6.25-12.5-25 mg
قلبی-فشار خون B Carvedilol Carvedilol Hexal Tab 6.25-12.5-25 mg
قلبی-فشار خون نارسایی احتقانی Eplerenone Normon Tab 25 mg
قلبی-فشار خون نارسایی احتقانی Indapamide Natrilix Tab 1.5 mg
قلبی-فشار خون آریتمی قلبی Propafenone Propafenone Hexal Tab 150-300 mg
قلبی-فشار خون آریتمی قلبی Mexiletine Mexitil Cap 150-250 mg
قلبی-فشار خون آریتمی قلبی Disopyramide Ritmodan Cap 100-150 mg
قلبی-فشار خون سکته Digoxin Lonoxin Tab/Syr .25 mg
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Warfarin - Tab 5 mg
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Heparine - Amp 5000-10000-25000 U
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Enoxaparin Clexan Amp 2000-4000-6000-8000 U
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Enoxaparin Enoxopin Amp 2000-4000-6000-8000 U
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Clopidogrel Apo-Clopidogrel Tab 75 mg
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Clopidogrel Plavix Tab 75 mg
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Clopidogrel Zyllt Tab 75 mg
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Clopidogrel Osvix Tab 75 mg
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Cilostazol Pletal Tab 100 mg
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Dabigatran Pradaxa Cap 75_110_150 mg
قلبی-آنژین رقیق کننده خون Rivaroxaban Xarelto Tab 10_20 mg
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Nitroglycerin Sustac Tab 2.6_6.4 mg
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Nitroglycerin Nitromint Tab 2.6_6.4 mg
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Nitroglycerin Nitrocantin Tab 2.6_6.4 mg
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Nitroglycerin Sublingual Spray
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Nitroglycerin Ointment Nitromint پماد
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Nitroglycerin Patch Nitromint پماد
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Isosorbide Mononitrat Tab 40 mg
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Isosorbide Ditrat Tab 10 mg
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Nicorandil Ikorel Tab 10-20 mg
قلبی-آنژین گشاد کننده عروق Tiklopidine - Tab 250 mg
مسکن ها اوپیوئیدها Tramadol Biomadol Tab/Amp 50-100 mg
مسکن ها اوپیوئیدها Methadon - Tab/Syr 5_20 mg
مسکن ها اوپیوئیدها Morphin - Amp -
مسکن ها اوپیوئیدها Phethidine - Amp -
مسکن ها اوپیوئیدها phentanyl - Amp -
مسکن ها اوپیوئیدها Alphentanyl - Amp -
مسکن ها اوپیوئیدها Remifentanil - Amp -
مسکن ها NSAID Ibuprofen Actopin Tab 200_400 mg
مسکن ها NSAID Ibuprofen Advil Tab 200_400 mg
مسکن ها NSAID Ibuprofen Gelofen Soft Gel 200_400 mg
مسکن ها NSAID Ibuprofen Gelopain Soft Gel 200_400 mg
مسکن ها NSAID Ibuprofen Rabofen Topical Gel 200_400 mg
مسکن ها NSAID Mefenamin Acid Ponstan Cap 250 mg
مسکن ها NSAID Piroxicam - Cap/Gel/Supp/Amp -
مسکن ها NSAID Meloxicam Mobic Tab 7.5_15 mg
مسکن ها NSAID Indomethacin Indocid 25/75/50-100 mg Cap/Tab/Supp
مسکن ها NSAID Diclofenac K Potafenac - -
مسکن ها NSAID Diclofenac K Cataflam - -
مسکن ها NSAID Diclofenac Na Alfen XL Tab 25_50_75_100 mg
مسکن ها NSAID Diclofenac Pain Off Cap 100 mg
مسکن ها NSAID Diclofenac Modafenac Cap 100 mg
مسکن ها NSAID Diclofenac Voltaren Amp_Tab_Gel 75 mg
مسکن ها NSAID Diclofenac - Supp 50_100 mg
مسکن ها NSAID Diclofenac Na + Misoprostol Arthrotec Tab 75mg/200Micg
مسکن ها NSAID Naproxen Proxagel Tab
Soft gel
250_375_500 mg
200 mg
مسکن ها NSAID Ketorolac Sprix(Nasal Spray) Amp
Tab
Eye Drop
Soray
30 mg
10 mg
مسکن ها NSAID Etodolak Etodin Fort Tab 400 mg
مسکن ها NSAID Celecoxib Celebrex Cap 100_200 mg
مسکن ها NSAID Celecoxib Cobix Cap 100_200 mg
مسکن ها NSAID Tolmetin - Tab 200 mg
مسکن ها استا مینوفن Para Acetamol Apotel Amp 1000 mg
مسکن ها استا مینوفن Acetaminophen + Caffeine Panadol Extra Tab 500 + 65 mg
مسکن ها استا مینوفن Acetaminophen + Caffeine Cut pain Tab 500 + 65 mg
مسکن ها استا مینوفن Acetaminophen + Caffeine
Ibuprofen
Novafen Cap 325/40/200 mg
مسکن ها استا مینوفن Acetaminophen + Caffeine
Ibuprofen
Acifen Cap 325/40/200 mg
مسکن ها استا مینوفن A.S.A + Acetaminophen + Caffeine
Ibuprofen
Megafen Cap 325/40/200 mg
مسکن ها استا مینوفن A.S.A + Acetaminophen
+ Caffeine
Excedrin Tab 250 + 65
مسکن ها استا مینوفن A.S.A + Acetaminophen
+ Caffeine
A.C.A Tab 250 + 65
مسکن ها سرما خوردگی Acetaminophen + Phenylephrine +
Chlorpheniramin
Adult Cold Tab 325 + 5 + 2
مسکن ها سرما خوردگی Acetaminophen + Phenylephrine +
Chlorpheniramin
Corizan Tab 325 + 5 + 2
مسکن ها سرما خوردگی Acetaminophen + Phenylephrine +
Chlorpheniramin
Cold gel Tab 325 + 5 + 2
مسکن ها سرما خوردگی Acetaminophen + Pseudoephedrine +
Diphenhydramine
Coldax Tab 500 + 30 + 25
مسکن ها سرما خوردگی Acetaminophen + Pseudoephedrine +
Diphenhydramine
Cold Stop Tab 500 + 30 + 25
دسته اصلی دسته فرعی نام ژنریک نام تجاری شکل دارویی دوز